Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trimsalon De Kattenvriendin

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant/ Opdrachtgever: wederpartij van Trimsalon De Kattenvriendin, eigenaar van huisdier.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten

 1. Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trimsalon De Kattenvriendin en klant/ opdrachtgever waarop Trimsalon De Kattenvriendin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals de mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen.

Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 1. Overeenkomst en inschrijving

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Bij het eerste contact worden de gegevens van de klant/opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de huisvesting, gezondheid en trimsalon ervaring van het huisdier genoteerd door of samen met de klant/opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Trimsalon De Kattenvriendin.

 1. Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt volgens afspraak bij mij in de trimsalon, of bij u thuis, of in de dierenkliniek. Het te behandelen dier is op de afgesproken dag en tijd aanwezig op de afgesproken locatie. Wanneer een kat niet getrimd kan worden door Trimsalon De Kattenvriendin door te veel stress en/of agressie van de kat dient er wel reiskosten (indien van toepassing) en het starttarief (de helft van het afgesproken tarief) worden betaald. Wanneer eigenaar niet aanwezig is op de afspraak, of de kat niet aanwezig blijkt te zijn, dient het gehele bedrag betaald te worden.

Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 1. Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Trimsalon De Kattenvriendin, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Overmacht is mede aanwezig indien Trimsalon De Kattenvriendin, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan Trimsalon De Kattenvriendin niet aansprakelijk  worden gesteld.

 1. Aansprakelijkheid.

Trimsalon De Kattenvriendin is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook,  ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Deze kosten worden alleen vergoed wanneer Trimsalon De Kattenvriendin met de betreffende dierenarts heeft overlegd. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Trimsalon De Kattenvriendin ten hoogste aansprakelijk voor de dagwaarde (aldus door verzekering bepaald) van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Klant/opdrachtgever is aansprakelijk jegens Trimsalon De Kattenvriendin voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

De Klant/opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon De Kattenvriendin zelf aansprakelijk voor het huisdier/ de huisdieren.

Klant/opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon De Kattenvriendin of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon De Kattenvriendin of derden worden op opdrachtgever verhaald.

Trimsalon De kattenvriendin is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon De Kattenvriendin opzet of grove schuld te wijten valt.

 1. Rechten en plichten

Trimsalon De Kattenvriendin verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

Trimsalon De Kattenvriendin zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon De Kattenvriendin tegen meerprijs worden aangeboden.

Trimsalon De Kattenvriendin behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst te beëindigen.

Trimsalon De Kattenvriendin behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

Trimsalon De Kattenvriendin is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

Trimsalon De Kattenvriendin behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Klant/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijd en dag. Indien het huisdier zonder bericht of anderzijds niet aanwezig is op de geplande dag en tijd wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht. Zie ook punt 11 Betaling.

Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken. Ook wanneer uw kat ondefinieerbare kale plekjes heeft, bezoekt u eerst de dierenarts om een (uiterst besmettelijke voor mens en dier) ringworm besmetting uit te sluiten. Extra kosten inzake een vlooien of ringworm besmetting in de trimsalon voortvloeiend uit verzaking hiervan komen voor rekening van klant/opdrachtgever.

Trimsalon De Kattenvriendin behoud zich het recht om een met vlooien of ringworm besmet dier de toegang te weigeren tot de trimsalon. Naast de bovengenoemde extra kosten voortvloeiende uit een dergelijke besmetting wordt 50% van een standaard trimbehandeling in rekening gebracht.

Trimsalon De Kattenvriendin behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon De Kattenvriendin bedreigen.

 1. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 1. Klachten

Klachten ter zake van een door de Trimsalon De Kattenvriendin verleende dienst zijn slechts van waarde mits de Trimsalon De Kattenvriendin binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht.

 1. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de dienst tegen contante, directe bankoverschrijving of een betaalverzoek bij aflevering van de dienst. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de trimsalon) verschuldigd. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is klant/opdrachtgever 100% van de voor de dienst geldende prijs verschuldigd. Wanneer blijkt dat de klant/opdrachtgever niet aanwezig is op de dag en tijd van de gemaakte afspraak wordt eveneens 100% van de voor de dienst geldende prijs en gemaakte reiskosten (indien van toepassing) in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is Trimsalon de Kattenvriendin gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 1. Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met Trimsalon De Kattenvriendin, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Opgemaakt te Eexterveen op 1 Augustus 2020

Reacties zijn gesloten.